Personbedömning och Second opinion

Personbedömning ingår som en central del i samtliga våra uppdrag. Nedan beskrivs fyra olika tillämpningsområden.

Vi har stor erfarenhet av att genomföra personbedömningar och är stolta över vår förmåga att skapa möten där öppenhet och tillit ger förutsättningar för välgrundade bedömningar.

1. Personbedömning som en del av av ett helt rekryteringsuppdrag

Vi genomför personbedömningar som en central del i våra rekryteringsuppdrags slutfas som en kvalitetssäkring och matchning mot överenskommen kravprofil.

2. Second opinion

Personbedömning genomförs även som fristående uppdrag då slutkandidater tas fram av vår kund eller om slutkandidat sak matchas mot t ex en intern kandidat. För interna rekryteringsprocesser kan People Impact som oberoende extern part, genom en Second opinion, bidrar till beslutsprocessen genom att ge värdefull information som stärker vår kunds beslutsprocess.

3. Potentialbedömning

Personbedömning kan även användas som utvärderingsinstrument vid uttagning av kandidater till high potential program, traineeprogram eller motsvarande.

4. Management audit

För att bedöma en ledningsgrupps styrkor och svagheter samt potential kan personbedömningar genomföras. Syftet kan t ex. vara att för en ny VD snabbt få överblick av ledningsgruppens potential eller generellt genomlysa den som ett led i förestående förändringar inom eller utom företaget. Personbedömningar kan även användas som skarpt redskap inför en ledningsgruppsutveckling.

Vad ingår i en personbedömning?

En bedömning är alltid kopplad till generella eller specifika resultatförväntningar. Dessa förväntningar kan variera beroende på syftet med bedömningen. Vi bedömer individens matchning vad gäller såväl kompetens och erfarenhet som personlighet, arbetssätt, värderingar och drivkrafter.

Inför en personbedömning genomförs relevanta tester antingen föreslagna av oss eller enligt önskemål från vår kund. People Impact innehar certifikat för ett flertal personlighetstest och problemlösningstest.

Kärnan i bedömningen är en djupintervju där vi strukturerat går igenom individens arbetssätt och förhållningssätt, kopplat till förväntningarna. People Impacts konsulter är erfarna och seniora. Samtliga konsulter har var och en genomfört mellan 1500-2000 fördjupade bedömningar under 15-20 års tid.

Vid en bedömning ger vi tydlig återkoppling till den intervjuade och vår målsättning är att en djupintervju hos People Impact ska kännas som en personlig investering även för kandidaten, oavsett utkomst. Genom vår gedigna erfarenhet av att genomföra personbedömningar skapar vi goda förutsättningar för ett möte, där kandidaten känner sig sedd utifrån den han/hon verkligen är.

Referenstagning

I det fall det är relevant genomförs även referenstagning kopplat till personbedömningen.