Executive search – Rekrytering

För att lyckas attrahera rätt personer till chefsbefattningar, liksom till specialistroller, krävs erfarenhet, trovärdighet och tydlig integritet. Detta i sin tur förutsätter att vi har en utmärkt kunskap om vår kunds organisation och de krav och förväntningar som ställs på aktuell tjänst.

Liksom i andra typer av projekt är den inledande analysen avgörande för framgång i uppdraget. Vi lägger därför stor vikt vid att lära känna vår kunds organisation och förstå vad som verkligen blir avgörande för framgång. Vi är nyfikna och vet att mycket av det vi behöver förstå inte handlar om det som finns dokumenterat, utan handlar om kultur, attityd och värderingar. För att framgångsrikt kunna leda en verksamhet är ofta nyckeln att kunna hantera just denna typ av omständigheter.

Vi är kreativa i vårt sätt att identifiera och intressera de personer som har förutsättningar att lyckas i den roll vi söker. Val av sökmetod intresserar sällan vår kund, utan det är vår professionalitet och resultatet som räknas. Därför använder vi de kanaler vi bedömer framgångsrika i varje enskilt uppdrag.

För att attrahera de personer vi identifierat krävs förmåga att beskriva rollen på ett trovärdigt och realistiskt sätt. Vår uppgift är att hitta de personer som motiveras av uppdraget just som det ser ut. Med de utmaningar som finns och med de förväntningar som finns på resultat. Motivation är en avgörande framgångsfaktor.

Vi för en kontinuerlig dialog med vår uppdragsgivare under processens gång. Allt i enlighet med vår kunds önskan. Vi har ett tydligt och strukturerat arbetssätt som bas och presenterar möjliga kandidaters CV tidigt i processen. Efter personliga möten avgör vi tillsammans med vår uppdragsgivare vilka personer som bedöms så intressanta att vi vill möta dem i en fördjupad personbedömning. En utförligare beskrivning av vad det innebär finns att läsa här nedan under rubriken Personbedömning – Second opinion.

Referenser är ett avslutande och mycket viktigt moment i vår process. Referenser tas alltid av den konsult som genomför tester och djupintervjuer. Detta är en viktig grund i vår referensmetodik eftersom det är med tester och strukturerad djupintervju som underlag som konsulten har möjlighet att ställa de mest relevanta frågorna till referenten.

Genom hela processen, ända fram till vår uppdragsgivares anställningsbeslut, är vi aktiva rådgivare. Med vår erfarenhet och kompetens och med vårt stora engagemang bidrar vi på ett värdefullt sätt till vår kunds beslutsprocess.